- Galerie České Grafiky | obchod s uměním
dnes je středa 19.06.2024
V galerii je celkem 1535 děl od 327 autorů.
autoři | obchodni podminky
Grafika
Obrazy a kresby
Bibliofilie
Světové umění
Knihy
Sochy a plastiky
Fotografie
Koláže
Kontakt
www.ceskagrafika.cz
info@ceskagrafika.cz
Provozovatel: David Zajíc, IČO:62825291, se sídlem Vitošská 3415/11 Praha 12. Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 12. Telefon: +420 735 124 321 (út-čt 10-16.00). Bankovní spojení: 2000147271/2010.

Obchodní podmínky
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Tyto podminky tvoři závazný obsah všech kupnich smluv uzavřených mezi zákaznikem a prodávajicim, jež budou realizované prostřednictvim těchto internetových stránek. Zákaznik odeslánim své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podminkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Objednávka, zrušení objednávky
Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem prostřednictvim Rezervačniho formuláře a odeslaná provozovateli stránek (jméno, příjmení, telefon a e-mail). Zpravidla do dvou dní po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován e-mailem s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzeni objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky. Ta je následně předána k připravě zboží, zabalení a expedici. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku jeho převzetí zákazníkem. Zákazník bude v dostatečném předstihu informován o expedici zboží do místa určení. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech: objednané zboží se nepodařilo na skladě dohledat anebo cena zboží se výrazným způsobem změnila, nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Zrušení objednávky ze strany kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je bez sankce, pokud objednávka nebyla ještě expedována. V případě že objednávka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Dodací podmínky
Objednané zboží zasíláme zpravidla do 3 pracovních dnů prostřednictvím služeb České pošty nebo Zásilkovny, po předchozí domluvě a platbě na náš účet. Za balné včetně poštovného si účtujeme od 120 Kč v závislosti na velikosti zboží. U zboží většiho rozměru je nutné se na výši balného a poštovného doptat, stejně jako u zásilek do zahraničí. Ve speciálních případech lze zboží vyzvednout osobně, po předchozí domluvě a to v těchto případech: cena zboží je vyšší než 10000 Kč anebo je zboží takového charakteru, že nelze zaslat poštou.

Osobní údaje
Osobni udaje zákazniků ziskané v souvislosti s provozovánim těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhaji ochraně dle přislušných právnich předpisů. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Odstoupení od smlouvy, reklamace
Kupující má právo v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy kupujícího). Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Zboží musí být zasláno doporučenou zásilkou a ve stavu, v jakém je zákazník převzal. Rizika spojená se zpětným zasláním zboží nese zákazník (doporučujeme vám proto zboží řádně zabalit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zásilku poslat doporučeně, popřípadě zboží větší hodnoty pojistit). Pokud zákazník zboží zaslal zpět řádně a včas, vrátí provozovatel zákazníkovi uhrazenou kupní cenu vráceného zboží bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů po obdržení zboží) zasláním na bankovní účet zákazníka. Provozovatel nehradí zákazníkovi náklady na dopravné, které byly řádně naúčtované dle zákazníkovy objednávky.
Art novinky